Kl?? pro Petra Bendeho

Jedn?m z c?l?? spole?nosti Bohemia Real Invest je tak? podpora mlad??ch a talentovan??ch umělc??. Jedn?m z nich je i zpěv??k Petr Bende.

Vzhledem k tomu, ??e hvězda ?esk? hudebn? sc?ny m?? bydli??tě a?? na Moravě a do Prahy je to tro??ku „z ruky?, rozhodli jsme se usnadnit Petrovi jeho pracovn? styk s Prahou a poskytli mu bydlen? ve Slune?n?m městě. Petr dostal od na??? spole?nosti k u???v??n? dvoupokojov??, moderně za??zen?? a kompletně vybaven?? byt v  obytn?m bloku Slune?n?ho města na Zbraslavi.

Slavnostn? p?ed??n? kl???? k nov?mu kr??lovstv? Petra Bendeho z rukou marketingov? ?editelky spole?nosti Bohemia Real Invest, mgr. Dity Hebelkov?, p?ihl???ely televizn? kamery a moder??torka Hanka Kousalov?? si nenechala uj?t p??le??itost k rozhovoru.

Klíč k Vašemu království