Nabídka nebytových prostor


 Vyhledávání:
 Celkov?? projekt Slune?n? město Zbraslav
TYP:  
PLOCHA:  
CENA:  
PROJEKT:  

Slune?n? město v Praze 5 na Zbraslavi je největ??? investi?n? produkt Bohemia REAL INVESTU-investi?n?, obchodn? a realitn? spole?nosti. Nach??z? se na n??horn? plo??ině mezi star??m městem a ?tvrt? Baně, v m?stě s poetick??m n??zvem ??abov?esky. I p?i letm?m pohledu na mapu zjist?te, ??e Slune?n? město je budov??no v geografick?m st?edu Zbraslavi. Toto um?stěn? je br??no trochu jako z??vazek i p??le??itost vybudovat druh? centrum města.

Cel? Slune?n? město sest??v?? z v?ce ne?? 500 byt??. Z??jemci zde na??li v??e od garsoni?r po mezonetov? dvoupodla??n? byty a nav?c měli mo??nost si nechat v pr??vě budovan??ch domech vy?e??it strukturu bytu v?as na m?ru.

Postupn?? v??stavba Slune?n?ho města respektuje z??kladn? z??sady urbanistick?ho ?e??en? cel?ho Slune?n?ho města, kde se postupně vytv???? nov? zbraslavsk? městsk? centrum bydlen? s obchody a slu??bami v p??zemn?ch prostor??ch bytov??ch dom??. Cel?? soubor navazuje na st??vaj?c? dopravn? syst?m města, p?in????? v??ak zklidněn? obytn? ulice s p??jemn??m pod?lem ve?ejn? zeleně, obnoven??ch ?i nov??ch stromov??ch alej? a zelen??mi p?edzahr??dkami u p??zemn?ch byt?? v klidn??ch vnit?n?ch traktech otev?en??ch blok??. To v??e je??tě dopl????uj? prostory pro dětsk? hry a h?i??tě s prol?za?kami. Blok A (prvn? pětina z celkov?ho projektu) byl dokon?en jako prvn? v l?tě 2000. M?? p??dorys tvaru otev?en?ho U, je tvo?en dev?ti samostatn??mi domy. Někter? byty maj? bezbarierov?? p??stup pro invalidy. V p??zem? několika dom?? jsou prostory pro podnik??n? a slu??by.

Byty v Bloku A jsou prod??ny.

Viladomy jsou bodov? domy, um?stěn? jako p?echod mezi novou z??stavbou Slune?n?ho města a okoln? vilovou ?tvrt?. Stavbu prvn?ch dvou jsme dokon?ili v prosinci 2001. Jsou navr??eny tak, aby sv??m v??razem podtrhly pocit bydlen? v zahradn? ?tvrti. D??m m?? t?i nadzemn? podla??? a ?tvrt? ustupuj?c? v podkrov?.

Byty v těchto vilov??ch domech jsou ji?? prod??ny.

Polootev?en?? bytov?? blok C je sestaven z dom?? C1-C7 se samostatn??mi vstupy, schodi??ti a v??tahy. Vnit?n? zahrada bloku se otev?r?? k z??padu a t?m světlu a slunci. V p??zem? p?ed byty jsou p?edzahr??dky, v ostatn?ch patrech terasy a zimn? zahrady. Uli?n? fronta m?? městsk?? charakter, je obytnou komunikaci s minim??ln?m dopravn?m provozem. Parkov?? ??prava p?in????? tomuto prostoru v?tanou plochu zeleně. V bloku C je 116 byt??, ??est nebytov??ch prostor pro obchod a slu??by a modern? fitness. Pod cel??m objektem jsou gar????e. Blok C byl dokon?en na ja?e 2004.

Byty v bloku C jsou ji?? prod??ny.

 Kompletní ceník nebytových prostor:
ProjektDůmPatroČísloTypPlochaRezervační zálohaCena s DPHPDF
Slune?n? město
Zbraslav - Viladomy G3-G7
G11.PPgar.01gar????-250.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Viladomy G3-G7
G11.PPgar.04gar????-250.000,--
Celkov?? projekt
Slune?n? město Zbraslav
A71.PPgar.05gar????-250.000,--
Celkov?? projekt
Slune?n? město Zbraslav
A71.PPgar.06gar????-250.000,--
Celkov?? projekt
Slune?n? město Zbraslav
A31.PPgar.06gar????-250.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Viladomy G3-G7
G11.PPgar.07gar????-250.000,--
Celkov?? projekt
Slune?n? město Zbraslav
A31.PPgar.07gar????-250.000,--
Celkov?? projekt
Slune?n? město Zbraslav
A31.PPgar.08gar????-250.000,--
Celkov?? projekt
Slune?n? město Zbraslav
A11.PPgar.13gar????-250.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Blok F
F11.PPgar109gar????-345.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar137gar????-330.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar139gar????-330.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar140gar????-330.000,--
Slune?n? město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar143gar????-330.000,--

CENÍK BYTOVÝCH PROSTOR

Nabídka nemovitostí

Klíč k Vašemu království